034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

สอบถามจำนวนประชากร ครัวเรือนของตำบลมาบแคครับ

นายอริยะพัส ทรงนิพิฐกุล   2023-02-14 - เวลา 14:04:28
อยากทราบว่าจำนวนประชากร ครัวเรือนของตำบลมาบแค ปัจจุบันมีจำนวนเท่าไหร่ครับ
Admin Mabkhae001
2023-04-04 - เวลา 15:25:56
จำนวนประชากร 8,703 คน เป็นชาย 4,149 คนและ หญิง 4,554 คน จำนวนครัวเรือน 4,554 ครัวเรือน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566
รายละเอียด
ชื่อ
หมายเหตุ
   - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
    ย้อนกลับ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม