034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ประวัติความเป็นมา

  ตำบลมาบแค ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ใช้ชื่อว่า ตำบลพะเนียงแตก แขวงนครชัยศรี มีกำนันหลงเป็นกำนันตำบลมาบแค โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกตรวจหัวเมืองกำแพงแสน ได้แต่งตั้งกำนันหลงเป็นท่านขุน มีชื่อเต็มว่า ท่านขุนมาบแคขจร และเมื่อ พ.ศ. 2475 ได้เปลี่ยนชื่อตำบลใหม่จากตำบลพะเนียงแตก เป็นตำบลมาบแค ตามชื่อของท่านขุนมาบแคขจร ตั้งแต่นั้นถึงปัจจุบัน

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ