034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
นายปัญญาวัฒน์ ธนะตระกลูพานิช
นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค
098-9968663
นายสาธิต สอนพา
รองนายกเทศมนตรี
089-2593251
นายพีรดนย์ สาวทรัพย์
รองนายกเทศมนตรี
096-7722272
นายสุขสันต์ สงวนรักษา
เลขานายกเทศมนตรี
081-8802762
นายมนตรี วิภากูล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
080-3355353
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม