034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
นายสุชาติ แตงจั่น
ประธานสภา
094-4898652
นายวรสันต์ ห้วยหงษ์ทอง
รองประธานสภา
089-9149481
นายวรพันธุ์ เฉลยวาเรศ
เลขานุการสภา
นางสาววารุณี เหล่างาม
สมาชิกสภา เขต 1
097-0864249
นายอำพร สรงกระสินธุ์
สมาชิกสภา เขต 1
081-2922474
นายกฤตธัช กือเย็น
สมาชิกสภา เขต 1
065-3151789
นายสุวัฒน์ ยานะ
สมาชิกสภา เขต 1
089-6135821
นายณรงค์ คล้ายสถาพร
สมาชิกสภา เขต 2
089-0318072
นายวัลลภ ยมพุก
สมาชิกสภา เขต 2
087-1641388
นายสุพจน์ ตุ้มภู่
สมาชิกสภา เขต 2
084-7228364
นายเสงี่ยม ลือมอญ
สมาชิกสภา เขต 2
088-5431029
นายสุวรรณ พึ่งบุญ
สมาชิกสภา เขต 2
065-5549324
นายพรณรงค์ จิตสงบ
สมาชิกสภา เขต 2
081-4976368
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม