034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ - 3 พฤศจิกายน 2565 -

ประชาชนผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้านการประมงบ่อเลี้ยงปลา หากได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ขอให้มาขึ้นทะเบียนแจ้งความเสียหาย
ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานประมงอำเภอนครปฐม หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม