034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการในกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง และการขอใบอนุญาตกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง - 4 ตุลาคม 2565 -

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการในกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง และการขอใบอนุญาตกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องขึ้นทะเบียนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งสถานประกอบการ

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม