034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจและช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม - 27 เมษายน 2565 -

เทศลบาลตำบลมาบแคขอประชาสัมพันธ์ภารกิจและช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดปรากฏตามภาพนี้

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม