034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น - 31 มีนาคม 2565 -

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่นและนิติกรบรรจุใหม่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียรรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) โดยกำหนดให้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม