034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (แบบวัด EIT) - 1 มีนาคม 2565 -

เทศบาลตำบลมาบแค ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมาบแค และผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลมาบแค ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (แบบวัด EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยท่านสามารถแสกน QR Code ตามที่ปรากฏในรูปแนบท้ายประชาสัมพันธ์นี้

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม