034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- 31 มกราคม 2565 - ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์- 31 มกราคม 2565 -

ด้วยจังหวัดนครปฐมแจ้งให้เทศบาลตำบลมาบแค ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหม์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลมาบแคจึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามช่องทางและวันที่กำหนดไว้ข้างต้น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม