034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
การประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 โดยในการประชุมได้ดำเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุม ปรากฏตามรายงานการประชุมฯ

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม