034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมงาน "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม"

           ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลมาบแค ที่มีคดีก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา ที่เป็นหนี้ กยศ. หนี้เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมงาน "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม" ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2567 

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมาบแค เทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทร.0-3497-6270 ต่อ 103

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม