034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์ ช่องการติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม

        ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไวเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย กรณีรายงานเหตุการณ์การตรวจพบการเลียนแบบหน้าเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ที่ URL:http://www.lowhelpman[.] club เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างถูกต้อง จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเผยแพร่ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

        เทศบาลตำบลมาบแคจึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม มีช่องทางการติดต่อดังนี้ 

  • โทรศัพท์ : 034-340157
  • โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-2034174
  • โทรศัพท์สายด่วน : 1567 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)
  • Line official account : @npt1567
  • www.damrongdham.moi.go.th

        “หากสงสัยในช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม ให้ติดต่อ ณ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโทรศัพท์สายด่วน 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง”

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม