034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลมาบแค

เทศบาลตำบลมาบแค ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลมาบแค
เพียง สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตอบแบบประเมิน ฯ หรือ คลิกในเมนู แบบสอบถามการบริการ
เทศบาลตำบลมาบแค ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม