034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมิน ITA 2023 ของเทศบาลตำบลมาบแค

เทศบาลตำบลมาบแค มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คะแนนภาพรวม 93.12 คะแนน อยู่ในระดับผ่าน เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า เทศบาลตำบลมาบแคมีผลคะแนนที่สูงขึ้น โดยคะแนนภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีคะแนนภาพรวม 88.75 คะแนน 

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม