034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ด้วยจังหวัดนครปฐมแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งและผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในพื้นที่) และประชาชนทราบเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม