034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลมาบแคร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ในช่วงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ถึง 18 สิงหาคม 2566

     ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดทำ (ร่าง) ผังน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน เรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในพื้นที่ผังน้ำอีกครั้ง และนำไปประกอบการพิจารณาในความสมบูรณ์ของผังน้ำ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้่ำแห่งชาติ (กนช.) ให้ความเห็นชอบผังน้ำ และนำไปประกาศกำหนดผังน้ำในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเมื่อมีการประกาศผังน้ำในราชกิจจานุเบกษาแล้ว การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำน หรือกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ตามมาตรา 17(5) และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561

     สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลมาบแค ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ในช่วงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566        รายละเอียดตามไฟล์เอกสารด้านล่างนี้

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม