034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หากพบเห็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โปรดแจ้ง เทศาบลตำบลมาบแค โทร.03-9497-6270 ต่อ 103 หรือ ทาง www.mabkhae.go.th เมนู ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม