034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมาบแค เรื่อง แจ้งให้ประชาชนมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

               ด้วยเทศบาลตำบลมาบแคได้ประกาศเทศบาลตำบลมาบแค เรื่อง แจ้งให้ประชาชนมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้เจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ทำประโยชน์ ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตพื้นที่เทศบาลตำบลมาบแค เพื่อทำการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลมาบแค รายละเอียดปรากฏตามประกาศด้านล่างที่ประกาศมาพร้อมกันนี้

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม