034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

         ด้วยจังหวันครปฐมได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ มีภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และจัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วจงานภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าวโดนสำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการของประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดหาโครงการเผยแพร่ความรู้ให้ครอบคลุมทุกเป้าหมาย และเพื่อให้การจัดโครงการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          จังหวัดนครปฐมจึงขอให้เทศบาลตำบลมาบแคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้บุคลากรในสังกัด หน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และประชาชนทั่วไป ตอบแบบสำรวจฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ 

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม