034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์งานบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ของกรมการปกครอง

ด้วยกรมการปกครองได้จัดทำเว็บไซต์ระบบกลางการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ Amphoe.com เพื่อเชื่อมโยงงานบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จากศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ โดยเบื้องต้นให้บริการจำนวน 20 งานบริการ จังหวัดนครปฐม จึวจอประชาาัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ตามลิ๊งค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

https://www.amphoe.com/dods/front/base/html/page-linkListed.php?catm= 

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม