034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลมาบแคสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค ได้เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลมาบแค ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลมาบแค รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ อาทิ การชี้แจงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และชี้แจงเรื่องมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับรู้ข้อมูลที่จะต้องแก้ไขมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลมาบแค เป็นต้น และกำหนดแนวทางการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ.2565 ต่อไป อีกทั้ง นายกเทศมนตรีตำบลมาบแคได้มอบนโยบายให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลมาบแค ให้ดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม