034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ประชุมประชาพิจารณ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องการนำน้ำประปา ของการประปา ส่วนภูมิภาคมาใช้ในเขตเทศบาลตำบลมาบแค เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ม.11 บ้านดุมหัก ตำบลมาบแค - 19 พฤศจิกายน 2564 -

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลมาบแค โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดการประชุม ประชาพิจารณ์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการนำน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคมาใช้ในเขตเทศบาลตำบลมาบแคต่อประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 11 ในการนี้ กองช่างเทศบาลตำบลมาบแค มีการให้ประชาชนทำแบบสำรวจความต้องการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐมเพื่อรวบรวมผลการสำรวจนำเสนอไปยังการประปาส่วนภูมิภาคต่อไป

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ