034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ระบบเศรษฐกิจ

1 การเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบการเกษตรกรรมได้แก่ กระชาย คะน้า กวางตุ้ง รวมทั้งปลูกเผือก ขมิ้น
2 การประมง
ตำบลมาบแคมีการประมงที่ขึ้นชื่อคือ เลี้ยงกบ เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา
3 การปศุสัตว์
ตำบลมาบแค มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโคและสุกร ในทุกหมู่บ้านของตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
4 การบริการ
⇒ ร้านบริการทำผม เสริมสวย จำนวน 9 แห่ง
⇒ โรงแรม จำนวน 1 แห่ง
⇒ บ้านเช่า/ห้องเช่า จำนวน 30 แห่ง
⇒ ร้านค้า จำนวน 54 แห่ง
⇒ กิจการโต๊ะจีน จำนวน 6 แห่ง
⇒ ตลาดเอกชน จำนวน 1 แห่ง
5 การท่องเที่ยว
วัดพะเนียงแตกหมู่ที่ 10 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
6 อุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 4 แห่ง
⇒ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (เงินลงทุน 100 ล้านบาท ขึ้นไป) จำนวน 1 แห่ง
⇒ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง (เงินลงทุน 10-100 ล้านบาท) จำนวน 1 แห่ง
⇒ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท) จำนวน 3 แห่ง
7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
⇒ กลุ่มอาชีพเกษตรกรจักสานมาบแค
⇒ กลุ่มเกษตรกรทำสวนมาบแค
8 แรงงาน
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวน)รองลงมาจะประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม