034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ระบบบริการพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติ

1 การคมนาคมขนส่ง
การเดินทางตำบลมาบแค อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครปฐม ประมาณ 8 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 สายนครปฐม-ดอนตูม ตัดผ่านพื้นที่ตำบลมาบแค

มู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หินคลุก ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต ระยะทาง (เมตร) รวม (สาย)
1 หนองอ้อ - - 18 2 7,920 20
2 บ้านดอนกลาง 1 - 9 2 3,005 12
3 บ้านดอนตาก่าน - - 14 5 7,040 19
4 บ้านอุทัย 2 2 17 2 5,463 21
5 บ้านพะเนียงแตก - - 15 10 7,379 25
6 บ้านรางน้ำเค็ม 1 - 12 8 6,722 21
7 บ้านสำนักคร้อ - - 18 6 7,143 25
8 บ้านห้วยชัน - - 22 5 7,886 27
9 บ้านสวนใหม่ - - 25 3 10,095 28
10 บ้านทุ่งตระพรม 2 - 28 6 10,055 36
11 บ้านดุมหัก - 1 32 3 5,573 35
รวม6 3 210 52 78,281 269

2 การไฟฟ้า
มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน

มู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ (ดวง) หมายเหตุ
1 บ้านหนองอ้อ 206
2 บ้านดอนกลาง 82
3 บ้านดอนตาก่าน 181
4 บ้านอุทัย 135
5 บ้านพะเนียงแตก 196
6 บ้านรางน้ำเค็ม 170
7 บ้านสำนักคร้อ 189
8 บ้านห้วยชัน 208
9 บ้านสวนใหม่ 2265
10 บ้านทุ่งตระพรม 262
11 บ้าานดุมหหัก 132

3 การประปา
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน เป็นบ่อบาดาลจำนวน 40 บ่อ และหอถังประปา จำนวน 40 แห่ง
4 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS DTAC และ TRUE
5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- หอกระจายข่าว จำนวน 3 แห่ง
- บริษัทขนส่งเอกชน จำนวน 3 แห่ง

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม