034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
สภาพทางสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การศึกษา
ประกอบด้วยสถานศึกษา 2 แห่ง ได้แก่
(1) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดนครปฐม
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล และระดับ ป.1 – ป.6 จำนวน 1 แห่ง
จำนวนนักเรียนรวม 227 คน เป็นชาย 112 คน หญิง 115 คน
จำนวนครู 11 คน
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมาบแค สังกัด เทศบาลตำบลมาบแค จำนวน 1 ศูนย์
จำนวนนักเรียนรวม 63 คน
จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน
(3) การศึกษานอกระบบ (กศน.มาบแค) 1 แห่ง
จำนวนนักเรียนรวม 40 คน
สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบแค จำนวน 1 แห่ง
มีข้าราชการ 3 คน
ลูกจ้างประจำ 1 คน
ลูกจ้างรายวัน 1 คน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 162 คน
 อาชญากรรม
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.สามควายเผือก
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ยาเสพติด
ไม่มีปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวัง

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา
ประชาชนในตำบลมาบแคส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัด 1 แห่ง
วัดพะเนียงแตก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลมาบแค
สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
สำนักสงฆ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแค
ประเพณีและงานประจำปี
- งานปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อทา ประจำปี
- งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี
- งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี
- งานประเพณีลอยกระทง
- งานพิธีทางศาสนา ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ
⇒ แป้งขนมจีน
⇒ หมวกกุยเล้ย
ภาษาถิ่น คือ ภาษากลาง
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมู เช่น หมูแผ่น กุนเชียง แคนตาลูป

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม