034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
หมู่บ้านและประชากร

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
เทศบาลตำบลมาบแค ตั้งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครปฐม ประมาณ 20 กิโลเมตร มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3036 สายนครปฐม - ดอนตูม ตัดผ่านพื้นที่ตำบลมาบแค โดยมีอาณาเขตดังนี้ .-

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยพระและตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งน้อยอำเภอเมืองนครปฐม
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนครปฐมและตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม

ตำบลมาบแค อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 7 กิโลเมตร
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค ตั้งอยู่ที่ 16/5 หมู่ที่ 10
ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พื้นที่ตำบลมาบแค ตั้งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ มีเนื้อที่ประมาณ 20.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,592 ไร่ พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลมาบแค มีจำนวนทั้งสิ้น 8,676 คน แยกเป็น ชาย 4,143 คน
หญิง 4,533 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,891 ครัวเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร / ชาย จำนวนประชากร / หญิง รวม
1 หนองอ้อ 250 391 383 774
2 ดอนกลาาง 135 216 261 477
3 ดอนตาก่าน 213 319 371 690
4 อุทัย 246 438 474 912
5 พะเนียงแตก 216 474 504 978
6 รางน้ำเค็ม 331 449 465 914
7 สำนักคร้อ 279 303 350 653
8 ห้วยชัน 346 441 473 914
9 สวนใหม่ 329 410 507 917
10ทุ่งตะพรม236355359714
11ดุมหัก210347389733
รวม2,8914,1434,5338,676

ข้อมูลครัวเรือน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม