034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
การเมืองการปกครอง

1. เขตการปกครอง
ตำบลมาบแคมีจำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลมาบแค ทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ                               หมู่ที่ 7 บ้านสำนักคร้อ
หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง                              หมู่ที่ 8 บ้านห้วยชัน
หมูที่ 3 บ้านดอนตาก่าน                            หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่
หมู่ที่ 4 บ้านอุทัย                                    หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตะพรม
หมู่ที่ 5 บ้านพะเนียงแตก                           หมู่ที่ 11 บ้านดุมหัก
หมู่ที่ 6 บ้านรางน้ำเค็ม


 2. การเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลมาบแค ประกอบด้วย
ฝ่ายสภาท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน
ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 2 คน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม