034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
1.1 จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร
1.2 ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
1.3 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ
1.4 สร้างระบบระบายน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำได้สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาและเพิ่มทักษะ อาชีพให้กับประชาชน
2.2 ให้ทุกชุมชนมีอาชีพ รายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
กลยุทธ์
3.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.2 การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
3.4 ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขชุมชน
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง
3.6 ส่งเสริมกิจการศาสนา งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน
3.7 สนับสนุนให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ
4.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร
5.2 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน
5.3 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม