034 976 270
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
เทศบาลตำบลมาบแค
Mabkhae Subdistrict Municipality
ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตามประกาศฯ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

            เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566  เทศบาลตำบลมาบแค ได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตามประกาศเทศบาลตำบลมาบแค เรื่อง นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนายสาธิต สอนพา รองนายกเทศมนตรีตำบลมาบแค ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบแค และพนักงานเทศบาลตำบลมาบแค บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครปฐม
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สอบถาม