ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

การกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

สืบเนื่องจาก ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของชุมชนบ้าน ป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง  อ.ป่าซาง  จังหวัดลำพูน ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะ อันดับ 1 ของประเทศ ประจำปี  2560 ในการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง เริ่มจากครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป เป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดได้นำข้อดำริของประธานแม่บ้านมหาดไทย มาเป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทางและให้จัดทำ    ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด และขอความร่วมมือข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ในครัวเรือน

เทศบาลตำบลมาบแค  จึงขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบแค จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนขึ้น โดยวิธีการย่อยสลายในถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติต่อไป เพื่อช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง