ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 7 results.
เทศบัญญัติเรื่องการใช้น้ำประปา 2557
เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2557
เทศบัญญัติภาษีธุรกิจเฉพาะฯ 2556
เทศบัญญัติกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ 2556
เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2558