ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาลข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 ธันวาคม 2562 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2562...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 พฤศจิกายน 2562 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือนตุลาคม 2562...
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 31 ตุลาคม 2562 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 ตุลาคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 ตุลาคม 2562 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือนกันยายน 2562...
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 ตุลาคม 2562 ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กันยายน 2562 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 สิงหาคม 2562 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562...
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 กรกฎาคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กรกฎาคม 2562 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562...