ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาลข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 10 มกราคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 มกราคม 2562 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือนธันวาคม 2561...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2561 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2561...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 พฤศจิกายน 2561 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือนตุลาคม 2561...
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2561 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม...
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 ตุลาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 ตุลาคม 2561 ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ตุลาคม 2561 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือนกันยายน 2561...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 กันยายน 2561 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 สิงหาคม 2561 รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2561...