ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาลข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง และ พัสดุ