ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลมาบแค จัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยได้รับเชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาให้ความรู้กับนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง