ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

การประชุมพนักงานปรับปรุงการทำงานและเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต อย่างชัดเจน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมพนักงานปรับปรุงการทำงานและเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต อย่างชัดเจน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง