ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ก่อนวัยเรียน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายภูดิศ คนอยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลมาบแค
เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลมาบแค
เปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
ก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบแค
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง