ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์)ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา+ค่าขยะ ตีเบอร์เพื่อคุมใบเสร็จ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง