ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-7075 นฐ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง