• เทศบาลตำบลมาบเเค
  • เทศบาลตำบลมาบเเค
  • วัดพะเนียงเเตก
  • วัดพะเนียงเเตก
  • สวนพุทธธรรม
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก
  • โรงพยายาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • สำนักปฏิบัติธรรม