ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ข้อมูล เทศบาล

ประวัติความเป็นมา

     ตำบลมาบแค ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ใช้ชื่อว่า

ตำบลพะเนียงแตก แขวงนครชัยศรี มีกำนันหลงเป็นกำนันตำบลมาบแค

โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกตรวจหัวเมืองกำแพงแสน

ได้แต่งตั้งกำนันหลงเป็นท่านขุน มีชื่อเต็มว่า ท่านขุนมาบแคขจร และเมื่อ พ.ศ. 2475

ได้เปลี่ยนชื่อตำบลใหม่จากตำบลพะเนียงแตก เป็นตำบลมาบแค ตามชื่อของท่านขุนมาบแคขจร

ตั้งแต่นั้นถึงปัจจุบัน      

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลตำบลมาบแค

           “ตำบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล”

พันธกิจ (Mission) เทศบาลตำบลมาบแค

     1. ปรับปรุง พัฒนา เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

         และเกษตรกรรม

     2. พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

     3. มุ่งพัฒนาการศึกษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสาธารณสุข และการอนุรักษ์

         วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว

     4. ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในภาวะสมดุล

     5. ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา

     1. จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

     2. ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

     3. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

     4. สร้างระบบระบายน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำได้สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

     1. พัฒนาและเพิ่มทักษะ อาชีพให้กับประชาชน

     2. ให้ทุกชุมชนมีอาชีพ รายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     3. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม

แนวทางการพัฒนา

     1. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

     2. การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

     4. ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขชุมชน

     5. ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

     6. ส่งเสริมกิจการศาสนา งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

     7. สนับสนุนให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม

่แนวทางการพัฒนา

     1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ

     2. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา

     1. พัฒนาความรู้แก่บุคลากร

     2. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ

     3. ปรับปรุงระเบียบ และเก็บรักษาทะเบียนเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระบบและเป็นระเบียบ

     4. การปรับปรุงและพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว

     5. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

การเมืองการปกครอง

     เทศบาลตำบลมาบแค เดิมจัดตั้งเป็นสภาตำบลมาบแค และได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ต่อมาได้จัดตั้งเป็น

เทศบาลตำบลมาบแค เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 

24 เมษายน 2555 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้าง

การบริหารงานครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบแคทั้งตำบล

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ 228 382 366 748 คน
หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง 124 222 265 487 คน
หมู่ที่ 3 บ้านดอนตาก่าน 173 292 333 625 คน
หมู่ที่ 4 บ้านอุทัย 226 437 470 907 คน
หมู่ที่ 5 บ้านพะเนียงแตก 290 465 483 948 คน
หมู่ที่ 6 บ้านรางน้ำเค็ม 330 450 475 925 คน
หมู่ที่ 7 บ้านสำนักคร้อ 264 334 368 702 คน
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยชัน 323 414 423 837 คน
หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 309 418 481 899 คน
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตะพรม 222 382 394 776 คน
หมู่ที่ 11 บ้านดุมหัก 199 336 376 712 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

    เทศบาลตำบลมาบแค ตั้งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครปฐม ประมาณ  20  กิโลเมตร มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3036 สายนครปฐม - ดอนตูม ตัดผ่านพื้นที่ตำบลมาบแค  โดยมีอาณาเขตดังนี้

    ทิศเหนือ             ติดต่อกับ       ตำบลห้วยพระและตำบลห้วยด้วน  อำเภอดอนตูม

    ทิศใต้                 ติดต่อกับ       ตำบลทุ่งน้อย  อำเภอเมืองนครปฐม

    ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ       ตำบลดอนรวก  อำเภอดอนตูม

    ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ       ตำบลนครปฐมและตำบลตาก้อง  อำเภอเมืองนครปฐม

    ตำบลมาบแค อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครปฐม  ประมาณ 7  กิโลเมตร

    ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลมาบแค ตั้งอยู่ที่  16/5 หมู่ที่ 10 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม   จ.นครปฐม

เนื้อที่

    ตำบลมาบแคมีพื้นที่ประมาณ  20.147  ตารางกิโลเมตร  หรือ 12,592 ไร่

ภูมิประเทศ

    เทศบาลตำบลมาบแค มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวปนทราย สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตรกรรมและกสิกรรม

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

     โรงแรม                     จำนวน       1   แห่ง

     บ้านเช่า/ห้องเช่า         จำนวน      17   แห่ง

     ร้านค้า                      จำนวน    148   แห่ง

     กิจการโต๊ะจีน              จำนวน      6    แห่ง

     โรงงานอุตสาหกรรม     จำนวน     53   แห่ง

     (1) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   (เงินลงทุน 100 ล้านบาท ขึ้นไป)  จำนวน   2  แห่ง

     (2) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  (เงินลงทุน 10-100 ล้านบาท)      จำนวน   6  แห่ง

     (3) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก    (เงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท)     จำนวน  45  แห่ง

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

     ประกอบด้วยสถานศึกษา  2  แห่ง  ได้แก่

     (1) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดนครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล และระดับ ป.1 – ป.6 จำนวน 1 แห่ง จำนวนนักเรียนรวม 191 คน เป็นชาย 101 คน หญิง 90 คน จำนวนครู 11 คน

     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมาบแค สังกัด เทศบาลตำบลมาบแค จำนวน 1 ศูนย์ จำนวนนักเรียนรวม 96 คน จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน

 

ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

     - วัดพะเนียงแตก                                  1     แห่ง

     - ศาลเจ้า                                         12     แห่ง

     - สภาวัฒนธรรมตำบลมาบแค                  1     แห่ง

     - งานปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อทา ประจำปี

     - งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี

     - งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี

     - งานประเพณีลอยกระทง

     - งานพิธีทางศาสนา ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม

 หมู่ที่  

ชื่อหมู่บ้าน

 หินคลุก 

 ลูกรัง 

 ลาดยาง 

 คอนกรีต 

 ระยะทาง 

(เมตร)

 รวม (สาย)

1

 บ้านหนองอ้อ

-

-

18

2

7,920

20

2

 บ้านดอนกลาง

1

-

9

2

3,005

12

3

 บ้านดอนตาก่าน

-

-

14

5

7,040

19

4

 บ้านอุทัย

2

2

17

2

5,463

21

5

 บ้านพะเนียงแตก  

-

-

15

10

7,379

25

6

 บ้านรางน้ำเค็ม

1

-

12

8

6,722

21

7

 บ้านสำนักคร้อ

-

-

18

6

7,143

25

8

 บ้านห้วยชัน

-

-

22

5

7,886

27

9

 บ้านสวนใหม่

-

-

25

3

10,095

28

10

 บ้านทุ่งตระพรม

2

-

28

6

10,055

36

11

 บ้านดุมหัก

-

1

32

3

5,573

35

รวมทั้งสิ้น

6

3

210

52

78,281

269

 

ไฟฟ้าสาธารณะ

 ลำดับหมู่ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน

  จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ (ดวง) 

  หมายเหตุ 

1

 บ้านหนองอ้อ

206

 

2

 บ้านดอนกลาง

82

 

3

 บ้านดอนตาก่าน

181

 

4

 บ้านอุทัย

135

 

5

 บ้านพะเนียงแตก 

196

 

6

 บ้านรางน้ำเค็ม

170

 

7

 บ้านสำนักคร้อ

189

 

8

 บ้านห้วยชัน

208

 

9

 บ้านสวนใหม่

265

 

10

 บ้านทุ่งตระพรม

262

 

11

 บ้านดุมหัก

132

 

 

หมายเหตุ ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

 

โทรคมนาคม

     -  โทรศัพท์สาธารณะ            จำนวน   6   ตู้

     -  หอกระจายข่าว                 จำนวน   3   แห่ง

 

การสาธารณสุข

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบแค จำนวน 1 แห่ง มีข้าราชการ 4 คน

ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 183 คน

 

ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน

     - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลมาบแค จำนวน 1 แห่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจ สภ.สามควายเผือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

 

การกีฬา และนันทนาการ

     - สนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดพะเนียงแตก      1      แห่ง

     - ศูนย์กีฬาตำบลมาบแค                                      1      แห่ง

     - ศูนย์เยาวชนตำบลมาบแค                                  1      แห่ง

     - ชมรมกีฬาฟุตบอลโรงเรียนวัดพะเนียงแตก             1      แห่ง

     - ชมรมสร้างสุขภาพตำบลมาบแค                          1      แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     -  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น มีบ่อบาดาลจำนวน 40 บ่อ และหอถังประปา จำนวน 40 แห่ง คลองชลประทาน 2 สาย ประกอบด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ คลองสายท่าเรือ – บางพระ (คลองพะเนียงแตก)

ตัดผ่านตำบลมาบแค ระยะทางยาวประมาณ 3.1 กิโลเมตร