คณะผู้บริหาร

รองนายกเทศมนตรี

สาธิต สอนพา (โทร.089-2593251)


พีรดนย์ สาวทรัพย์ (โทร.096-7722272)