โครงสร้างส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

เพ็ญนภา ส่ำประเสริฐ